Ristitud eestlane

Autor: Riho Saard

Ilmumisaeg: 14.12.2018

Kirjastus: Argo, Äripäev

Lehekülgi: 606

Issanda aastal 1215 Roomas peetud kaheteistkümnes üleilmne kirikukogu oli esimene, millel osales ka Eestimaa piiskop. Ta tegi maailmale teatavaks, et suur osa tema võimuala – tollal veel vaid Sakala ja Ugandi – eestlastest on äsja ristitud. Kuid ristiusk oli hakanud Eestisse levima juba sajandeid varem…

Kristluse ajalugu Eestis oli aastakümneid meie kultuuriajaloo unustusse sunnitud osa, tekitades sellega meie ühise mineviku ja oleviku mõistmise ning sedakaudu paratamatult ka tulevikukujutelmade osas lünki ja eksiarvamusi. Raamat pakub viimaste aastakümnete uurimuste ja ulatusliku allikmaterjali baasil sidusa ülevaate kristluse ja kiriku ajaloost Eestis. Lugu kulgeb olulisi ajaloosündmuseid pidi paralleelselt religiooni, ühiskonna ja poliitika kontekstis. Ühtlasi esitatakse võrdlusi meile geograafiliselt ja keelesuguluselt nii lähedase, ent ajalooliste arengute erinevuse tõttu samas nõnda kauge Soome kristluse ajalooga. Käsitlust täiendavad temaatilised ekskursid ajaloo, rahvausundi, teoloogilise mõtteloo, keele- ja kirjandusteaduse ning muusikaajaloo asjatundjatelt ja ilmestavad illustratsioonid ning väljavõtted dokumentidest.

Teoloogiadoktor Riho Saard (sünd 1961) on Helsingi Ülikooli ja Ida-Soome Ülikooli kirikuajaloo dotsent ning EELK Usuteaduse Instituudi kirikuajaloo professor. Ta on mitme Euroopa ja globaalkristluse ajaloost kõneleva monograafia autor.

Hind klubis: 25.90 € Hind poes: 32.50 €

Ristitud eestlane

SISUKORD EESTI KRISTLUSE AJALOO HISTORIOGRAAFIA 20 Bibliograafiad 25 Käsiraamatud 25 I. HILISKESKAEG: TAANI JA SAKSA AEG (1206–1561) SAABUMINE. KRISTLUSE JUURUTAMINE 30 Enne ristijate saabumist 30 Ristiretke ettevalmistamine 33 Eestlaste ristimine 36 KINNISTUMINE. MISJONITERRITOORIUMIST ORGANISEERITUD KIRIKUKS 44 Piiskopkondade asutamine 44 Kloostrite ja konventide rajamine 51 Tsistertslased 51 Dominiiklased 54 Begiinid 58 Frantsisklased 58 Birgitiinid 59 Kirikukihelkondade rajamine 62 Ekskurss: Vana-Liivimaa palverännakud. Aldur Vunk 65 Keskaegne vaestehoolekanne 69 Kirik ja kultuur 69 Vaimulikkonna ja ilmikkristlaste vaimse elu reform 73 KRIIS. REFORMATSIOON VANA-LIIVIMAAL 76 Reformatsiooni kultuuritaust 76 Evangeelsed jutlustajad ja trükised Vana-Liivimaa linnades 80 Reformatsioon Riias ja Tallinnas 81 Reformatsioon Tartus ja teistes linnades 86 Maahärrad ja reformatsioon 91 Tallinna evangeelne kirikukorraldus ja evangeelse hoolekande aitamise „revolutsioon“ 92 Evangeelse katekismuskirjanduse alged 94 Pragmaatilised protestandid: reformatsiooni mõju pidudekultuurile ja abielule 96 II. VARAUUSAEG: ROOTSI JA POOLA AEG (1561–1710) LUTERLUSE KONSOLIDEERIMINE EESTI- JA SAAREMAAL 100 Eestimaa ja Tallinna kiriklik elu Rootsi aja alguses 100 Jumalalaeka asutamine 100 Piiskopiameti sisseseadmine 101 Johannes Rudbeckiuse Eestimaa visitatsioon (1627) 105 Saaremaa Taani võimu ja kirikuseaduse all (1559–1645) 108 LIIVIMAA KRISTLASKOND VENE JA POOLA-LEEDU VÕIMU ALL (1558–1582–1625) 110 Konfessionaalne seisukord ja Liivimaa rekatolisatsioon 110 Jurjevi-Viljandi õigeusu piiskopkond 110 Katse rekatoliseerida Liivimaa 111 LUTERLIKU KIRIKUORGANISATSIOONI UNIFORMEERIMINE 116 Orientatsioonide erinevused ja samasused 116 Piiskopliku kirikuorganisatsiooni rajamine Eestimaal 119 Kirikuelu juhtimine Rootsi-aegsel Liivi- ja Saaremaal 121 Kirikukorralduse kujunemine ja Rootsi kirikuseaduse rakendamine 126 Luterliku kirikuruumi ja liturgia juurutamine 128 KIRIK KOOLMEISTRINA, RAHVAS ÕPPIJANA 132 Hariduse institutsioonid Rootsi-aegsel Liivimaal 132 Academia Gustaviana teoloogiateaduskond 132 Köstriinstitutsioon ja talurahvakool 135 Rootsi-aegne kirikukirjandus 136 Ekskurss: Heinrich Stahl. Piret Lotman 138 Ekskurss: esimestest tõlkekatsetustest Wastse Testamendini. Kristiina Ross 146 Võitlus rahvakatoliikluse, nõidumise ja pietismiga 152 Rootsi kiriku edusammud, kultuurimõjude kokkuvõte 160 III. UUSAEG: VENE AEG (1710–1918) PIETISM JA VALGUSTUS LIIVI- JA EESTIMAAL 164 Kirikuelu takerdumine ja institutsioonide Põhjasõja-järgne taaskorraldamine 164 Hallelikud asutused ja kirjandus 169 Ekskurss: tallinnakeelsest uuest testamendist tervikpiiblini. Kristiina Ross 172 Eestimaa Piibliselts 177 Vennastekogudusliikumine 179 Venemaale orienteeritud diasporaatöö 179 Vennastekoguduste kultuurimõjud 186 Valgustusteoloogia ja Tartu Ülikooli teoloogiateaduskond 188 Valgustusteoloogia 188 Ekskurss: valgustusaegne teoloogia Liivi- ja Eestimaal. Aira Võsa 192 Tartu Ülikooli teoloogiateaduskond 196 Teoloogiateaduskond eesti soost vaimulike kasvulavana 201 Köstrite ja kirikumuusikute koolitus 205 Ekskurss: eesti koguduselaulu algusaegadest. Toomas Siitan 206 KIRIKUD JA UUED KOGUDUSED LIIVI- JA EESTIMAAL 210 Õigeusu kirikuorganisatsiooni rajamine 210 Esimeste koguduste asutamine 210 Ekskurss: vene vanausulised. Marju Kõivupuu 211 Õigeusku siirdumine 1840ndatel ja 1860ndate rekonversioon 218 Õigeusku siirdumine Eestimaa kubermangus 1880ndatel ja Tallinna vikaarpiiskopkonna asutamine 222 Kristluse ümbertõlgendamine ja uuspietistlikud vabakogudused 228 Läänemaa usuäratus 228 Priilased 231 Baptistid 232 Irvinglased 236 Adventistid 237 Metodistid 237 Evangeeliumi kristlased 238 Nelipühilased 239 Kodus ja suures maailmas 240 Sisemisjoniasutuste rajamine 240 Eestlased ja baltisakslased välismisjonis 244 LUTERLIKU MAAKIRIKU KRIIS 246 Eestlaste emantsipatsioon kirikuelus 246 Kiriku reformikavadest vaba rahvakiriku ideaali püstitamiseni 249 IV. EESTI VABARIIGI, OKUPATSIOONIDE JA TAASISESEISVUMISE AEG VABARIIGI SÜND, OMARIIKLUS JA KRISTLUS (1918–1940) 258 Kirikud Saksa okupatsiooni ja Vabadussõja kriisiaastatel 258 Eestlaste võimuletulek luterlikus kirikus 263 Eesti Ajutine Valitsus ja luterlik kirik 263 Esimene üldkiriklik kirikukongress Tallinnas – uue ajajärgu algus 264 Luterlased taastavad sidemed Rootsi kirikuga 267 Rahvuslike praostkondade loomine 270 Ekskurss: Tallinna toomkiriku võõrandamine ja eestistamine. Riho Saard 271 Teoloogilised voolud luterlikus kirikus 276 Vennastekogudus 279 Autonoomse Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku sünd 280 Uue piiskopi ja autokefaalia küsimus 280 Soome ja Eesti kirikute ühisdelegatsioon Konstantinoopolis 282 Vene piiskopkonna asutamine 284 Episoodiline Petseri kloostrisõda 286 Kristlus seaduste süsteemis 286 Riigi ja religioossete ühenduste suhete reguleerimine 286 Teoloogilise hariduse institutsioonid 292 Küsimus usuteaduskonnast 292 Werner Grühn ja Usuteadus-Filosoofiline Lutheri Akadeemia 296 Petseri Vaimulik Seminar 298 Eesti Baptisti Usuteaduse Seminar 299 Vabakirikud 300 Priilased 300 Evangeeliumi kristlased 301 Nelipühilased 302 Adventistid 304 Metodistid 306 Baptistid 308 Vabakirikute ühistegevus 310 Rahvaprohvetid 312 Religioossed kodanikeühendused 314 Ilmikkristlik seltsiliikumine 314 Päästearmee 316 Noorte Meeste ja Noorte Naiste Kristlikud Ühingud 317 Kristlik Nooruse Ühisus CE ning Jeesuse Sõbrad 319 Eesti Kristlik Üliõpilasühendus 320 Rooma-Katoliku kirik Eesti Vabariigis 322 Diplomaatiliste suhete loomine 322 Apostlik administratuur ja Eduard Profittlich 324 Peapiiskop Antonino Arata ja konkordaadiküsimus 327 Kiriku uniaadimisjon 331 Kristlus rahvusriigi moraalse selgroona 333 Mustas talaaris mustvalge lipu all – kirik ja parempoolsus 333 1934. aasta kirikuseadus 335 Religioonimaastiku puhastamine ja rahvusteadlikule kristlusele ümberorienteerumine 338 Haridusnõuded ja kodakondsuspoliitika 338 Religioosse kirjanduse valikuline hävitamine 340 Ühendus Kristuses 342 Kiriku ja teoloogia eestistamise püüded 344 Eestlane luterluse ja õigeusu vahel 346 Ekskurss: religioosne dimensioon 20. sajandi eesti kirjanduses. Maarja Vaino 348 Luterliku kiriku reformikatse 353 OKUPATSIOONIDE JA ANNEKSIOONI AEG (1940–1991) 354 Nõukogude okupatsioon ja Eesti nõukogulik annekteerimine 354 Kiriku- ja usuelu vabaduste piiramine 354 Kirikute inimkaotused 358 Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku allutamine Moskva patriarhaatkonnale 360 Saksa okupatsiooniaegne kirikuelu 362 Eesti Apostliku-Õigeusu Kiriku Sinodi tegevuse taastamine 363 Luterlik kirik 364 Tartu Usuteaduse Instituut 366 Administratiivsed muutused ja konsistooriumi tegevuse peatamine 366 Kirikud ja usuelu Eesti nõukogustamise ja sotsialismi kontekstis 368 Kirikud sõjajärgses Euroopas ja Nõukogude Liidus 368 Pagulaskirikute sünd 370 Kirikute uued kaadrikaod, usklike ja koguduste survestamine 374 Õigeusu kirik 380 Katoliku kirik Nõukogude Eestis 383 Vabakirikud 386 Luterlik kirik Nõukogude Eestis enne 1970ndaid 393 Kiriku väliskontaktid ja liitumine rahvusvaheliste organisatsioonidega 401 Kas olla või mitte olla? 1970ndate kirikuelu üleüldine depressioon 403 Usuteaduse Kõrgem Katsekomisjon (Usuteaduse Instituut) 407 Omakirjastuslikud ja legaalsed väljaanded ning uue testamendi uustõlge 411 Kirikute ja religiooni taastulek avalikkusesse 414 Religioosselt euroopalikuks riigiks: kristlus uue sajandi lävel 427 Luterliku kiriku sotsiaalne tegu ja rahvuslik sõnum 431 Õigeusukirik: võõrast vähemusest võrdväärseks partneriks 438 ALLIKAD, KIRJANDUS JA LISAD Allikad, kirjandus 442 Illustratsioonide ja kaartide loend 471 Lisad 476 Lisa 1: Kristlikud kodanikeühendused Eesti Vabariigis 1919–1940 Lisa 2: Religioossed ja esoteerilised ühingud Eesti Vabariigis 1920–1940 Lisa 3: Iturea Kristluse  ajaloo  kronoloogia 487 Isikunimede register 588

Ristitud eestlane

Kõik raamatud

Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi kodukord

1. Imelise Ajaloo ja Imelise Teaduse raamatuklubi (edaspidi raamatuklubi) annab eesti keeles välja Eesti ja muu maailma autorite parimaid populaarteaduslikke raamatuid (edaspidi klubiraamatud).

2. Raamatuklubi liikmed saavad iga kuu 1–2 klubiraamatut vähemalt 20% poehinnast odavamalt.

3. Klubiraamatud saadame Omniva pakiautomaati või kulleriga kohale. Omniva pakiautomaati saatmine on tasuta, kulleritasu on 5,40.

4. Raamatuklubi teavitab liikmeid uute klubiraamatute ilmumisest SMSi, uudiskirja, raamatuklubi kodulehekülje ning ajakirjade Imeline Ajalugu ja Imeline Teadus kaudu.

5. Kui raamatuklubi liige soovib klubiraamatust loobuda, peab ta sellest teada andma enne ilmumiskuu 15. päeva. Äraütlemisest saab teatada:
a) klubi kodulehel www.ajalooraamatud.ee,
b) telefonil 667 0400 (tööpäeviti 9–17).

6. Teatamata jätmist käsitleb raamatuklubi tellimusena ja klubiraamat saadetakse välja ning raamatuklubi liikmele esitatakse raamatu eest arve. Tellimuste täitmise aeg on orienteeruvalt 2 nädalat.

7. Raamatuklubist lahkumiseks kirjutage [email protected] või helistage 667 0400 (tööpäeviti kell 9‒17).